Παρασκευή, Ιουνίου 02, 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr)
2) Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogs ci.phs.uoa.gr)
3) Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείτε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπείτε από τη φοίτησή σας σε αυτό.
4) Πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία και άλλοι τίτλοι σπουδών (για τίτλους πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
5) Δύο (2) συστατικές επιστολές
6) Αντίγραφα Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών (όπου υπάρχουν)
7) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
8) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Υποβολή Δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:
  • Στη γραμματέα του Π.Μ.Σ κα Σπυριδούλα Ευθυμίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 09:00 – 12:00, στο εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771
  • Στη γραμματέα του τμήματος κα Μαρία Γκίκα, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11:00 – 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771
  • Αποστέλλοντας με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, 15771
Υπόψη κας Γκίκα Μαρίας

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 7275506 & 210 7275504 7275504 (Δευτέρα - Πέμπτη και ώρες 10:00 – 12:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim@phs.uoa.gr